عملیات غیر صنعتی

عملیات غیرصنعتی

آدرس:
تلفن: ۰۶۱۵۲۳۴۲۲۴۶

کد پستی : ۴۷۱۱۳-۶۳۵۱۶

شماره پیامک : ۵۰۰۰۵۷۰۸۶۱۴۳۳۰

آدرس :

ماهشهر ناحیه صنعتی

خیابان صنایع پتروشیمی
تارنمای شرکت