محمد آقاعلیپور

محمد آقاعلیپور

مشخصات فردی:
نام ونام خانوادگی: محمد آقاعلیپور
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی : حسابداری
سوابق کاری:

از

تا

شغل

شرکت

شهر محل کار

۱۳۸۰

۱۳۸۲

کارمند اداری

گلبافت

اصفهان

۱۳۸۲

۱۳۸۹

کارمند اداری و روابط عمومی

نفتون جم

بندر ماهشهر

۱۳۸۹

۱۳۹۱

کارمند اداری و روابط عمومی

نگهداشت کاران

بندر ماهشهر

۱۳۹۱

تاکنون

رئیس اداری و روابط عمومی

پتروشیمی شیمی بافت

بندر ماهشهر

دوره های آموزشی:

کلاس

آموزشگاه

ساعت

آئین نگارش و مکاتبات اداری

ره آوران

۸ ساعت

DIN EN 9001:2008

اهواز

۸ ساعت

HSE-MS

اهواز

۸ ساعت