مسلم گشتیل

مسلم گشتیل

مشخصات فردی:

نام: مسلم
نام خانوادگی: گشتیل
رشته، سال و محل اخذ مدرک کارشناسی: مترجمی زبان انگلیسی، ۸۷، دانشگاه آزاد آبادان
رشته، سال و محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد: علوم سیاسی، ۹۰، علوم و تحقیقات اهواز

سوابق کاری:

از

تا

شغل

شرکت

شهر محل کار

۱۳۸۰

۱۳۸۵

کارمند حراست

پتروشیمی فجر

بندر ماهشهر

۱۳۸۵

۱۳۹۱

کارمند آزمایشگاه

پتروشیمی خوزستان

بندر ماهشهر

۱۳۹۱

تاکنون

کارمند روابط عمومی

پتروشیمی خوزستان

بندر ماهشهر