اعضای پیشین و اعضای افتخاری مجمع روابط عمومی

مهدی رسولی محمد قنواتی سید موسی طباطبایی
مهدی رسولی محمد قنواتی سید موسی طباطبایی
عملیات غیرصنعتی  بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر سازمان منطقه ویژه
 محمد جشنی
داریوش سلیمی حمید منصوری پور  محمد جشنی
پتروشیمی اروند سازمان منطقه ویژه شرکن ملی پتروشیمی
 سید روح الله یزدان خواه
 سید روح الله یزدان خواه
 پتروشیمی کارون