۱۵ بهمن، روز جهانی مبارزه با سرطان

با همیاری یکدیگر می شود به سرطان لبخند زد.

به ما یاد داده اند گذشته‌های شیرین  و تلخ‌مان را به یاد آوریم، شادی‌هایمان را با هم جشن بگیریم و بار سهمگین غم‌ها را با هم تقسیم کنیم. به ما یاد داده اند برای زنده بودن مبارزه کنیم، به یکدیگر عشق بورزیم و در شادی و غم دیگران شریک باشیم.

روز جهانی مبارزه با سرطان

مبارزه با سرطان