مناقصه تامین مواد شیمیایی کولینگ تاور، پتروشیمی کارون

مناقصه خرید مواد شیمیایی کولینگ تاور پتروشیمی کارون
نوبت اول مناقصه عمومی ۳۶۳

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تأمین مواد شیمیایی کولینگ تاور را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارواجدالشرایط واگذار نماید. مختصری از شرح کارو فرم ارزیابی شرکت کنندگان در تارنمای www.krnpc.com درج شده است.

محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شرکت پتروشیمی کارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها تلفن: ۵۲۱۲۲۰۱۵ ؛ نمابر ۵۲۱۲۲۰۴۹ ؛ پیش شماره ۰۶۱
زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت یکهفته کاری ازساعت ۱۰ الی ۱۶
قیمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال
الف:مناقصه دومرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد بررسی و ارزیابی کیفی وفنی بازرگانی قرارخواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.
ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ۶۰ امتیاز خواهد بود.
پ : پاکات پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.
ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.
چ : سایرشرایط و توضیحات دراسناد مناقصه درج گردیده است.
ح : هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

موارد مناقصه :

 

شماره مناقصه عنوان نوبت
MN-15/363 تأمین مواد شیمیایی کولینگ تاور اول

 

 
جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت www.KRNPC.com یا www.petpr.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی پتروشیمی کارون