۳ نکته برای جلوگیری از افزایش بحران که از بحرانی در ایالت اوهایو آموخته شد

۳ نکته برای جلوگیری از افزایش بحران که از بحرانی در ایالت اوهایو آموخته شد (۲ اکتبر ۲۰۱۸)

🔹 سعی کنید شفاف باشید
این مهمترین نکته است که باید در ذهن داشته باشید. از‌ کلمات شفاف و غیرگمراه کننده استفاده کنید. هنگام بحران، رسانه ها و مردم خواستار شفافیت و صراحت هستند. یک دروغ کوچک یا بیانیه گیج کننده می تواند اعتماد عمومی را از شما سلب کند.

🔹 صدور بیانیه را فراموش نکنید
یک بیانیه روشن صادر کنید که وضعیت را توضیح دهد و حتما آن بیانیه را تا زمان صدور بیانیه بعدی، در دسترس نگهدارید. این به شما اجازه می دهد که اعتماد عموم را حفظ کنید. وجود تنها یک بیانیه روشن در‌ رسانه‌ی شما این امکان را به شما می‌دهد که مرتب به آن اشاره کنید.

🔹 سعی کنید تا حد ممکن از بحران بیشتر جلوگیری کنید.
ارائه اطلاعات قبل از اینکه کسی از شما درخواست کند، به شما اجازه می‌دهد تا بعنوان منبع اصلی خبر معرفی شوید و باقی بمانید. در‌ غیر‌ این صورت در حالت منفعلانه قرار می‌گیرید و
مرتب باید دفاع کنید و توضیح دهید. صداقت باعث می‌شود بعدا کمتر مجبور به عذر خواهی شوید و توضیح دهید.

✅ ترجمه کارگروه آموزش روابط عمومی پتروشیمی