هفت روش برای خلق ویدئو های حیرت انگیز بازاریابی

🔹 محتوای ویدیویی مناسب و درست را برای هدف خود انتخاب کنید.

🔹 ویدئوهای کوتاه بسازید.

🔹 ویدیو هایتان متمرکز بر داستان برند باشند.

🔹 ویدیو هایتان کسل کننده نباشد.

🔹 قالبهای مختلف ویدیویی را که می توانید امتحان کنید.

🔹 درباره مکان قرار دادن ویدیوی خود تمرکز کنید.

🔹 عملکرد را اندازه گیری و تحلیل کنید.

✅ ترجمه: کارگروه آموزش روابط عمومی پتروشیمی