سی درصد از افراد روزنامه مطالعه می‌کنند/ سرانه تماشای برنامه‌های تلویزیون ایران ۴ ساعت و ۵٢ دقیقه در روز

مرکز‌ آمار اعلام کرد:

٢٩,٩ درصد از افراد روزنامه مطالعه می‌کنند

سرانه تماشای برنامه‌های تلویزیون ایران ۴ ساعت و ۵٢ دقیقه در روز بوده است

 

 

طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار یکی از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و رفتارهای خانوارهای کشور و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور در سال١٣٩۶ در سطح کشور، در نقاط شهری و روستایی برای افراد ١۵ ساله و بیشتر اجرا شد.

به گزارش ایلنا، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار یکی از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و رفتارهای خانوارهای کشور و استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور در سال١٣٩۶ در سطح کشور، در نقاط شهری و روستایی برای افراد ١۵ ساله و بیشتر اجرا شد.

برخی از مهم‌ترین یافته‌های حاصل از این طرح که در سال ١٣٩۶ اجرا شده، به این شرح است:

ـ حدود ۵٨ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد طی سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند.

ـ سرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد، ٧ ساعت و ۴١ دقیقه در ماه بوده است که از این میزان سرانه ماهانه مطالعه قران و ادعیه ٣ ساعت و ٧ دقیقه بود.

ـ ٢٩,٩ درصد از افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد، در ماه قبل از آمارگیری روزنامه مطالعه کرده‌اند.

ـ سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد ١۵ ساله و بیشتر باسواد، ١ ساعت و ٢٧ دقیقه بوده است

ـ سرانه تماشای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط افراد ١۵ ساله و بیشتر، ۴ ساعت و ۵٢ دقیقه در روز بوده است.

ـ سرانه حضور افراد ١۵ ساله و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی، ١ ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است

ـ حدود ۵١,١ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر اظهار نموده اند که ورزش می‌کنند.

ـ سرانه انجام ورزش افراد ١۵ ساله و بیشتر، ٢٧ دقیقه در روز بوده است

ـ ٧٨,٩ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر در هفته شیر مصرف کرده اند. سرانه هفتگی شیر، ٣.٧ لیوان بوده است.

ـ ۵۴,٨ درصد افراد ١۵ ساله و بیشتر در هفته نوشابه مصرف کرده اند. سرانه هفتگی نوشابه، ١.٧ لیوان بوده است.

منبع: ایلنا