ایرانی‌ها روزانه یکساعت در شبکه‌های اجتماعی هستند

بنابر اعلام مرکز آمار، در سال ۹۶ متوسط حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است. 

بنابر اعلام مرکز آمار، در سال ۹۶ متوسط حضور ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.

بر همین اساس در سال ١٣٩۶، ۵٣ درصد از افراد ١۵ ساله و بیش‌تر عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.

از بین شبکه های اجتماعی، تلگرام با ٩۴.۵ درصد و پس از آناینستاگرام با ۴٣.١ درصد بیشترین عضویت را داشته اند.