Category: مناقصات

عملیات طراحی و اجرای آسانسور پتروشیمی رازی

نوع: مناقصه
عنوان: آگهی شناسایی پیمانکار (عملیات طراحی و اجرای آسانسور با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم واحد گرانول)
مهلت دریافت سند: ۱۱ فروردین ۱۳۹۲
منتشر کننده: اداره برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
شرکت پتروشیمی رازی واقع در بندرامام خمینی در نظر دارد انجام عملیات طراحی و اجرای آسانسور با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم واحد گرانول را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که تخصص و تجربه کافی در این زمینه را دارند دعوت به عمل می‌آید تا مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنایع و سوابق کاری مرتبط خود را حداکثر ۱۵ روز پس از تاریخ چاپ این آگهی به آدرس بندرامام خمینی – صندوق پستی ۱۶۱ – شرکت پتروشیمی رازی – دفتر اداره تعمیرات ارسال نمایند. بدیهی است از پیمانکارانی که سوابق کاری آنها مورد تایید قرار گیرد جهت انجام مصاحبه فنی و سپس دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی رازی

مناقصه‌های شماره‌ی م ن/۹۱/۱۱۷ و ت م ن/۹۱/۹۸ پتروشیمی بندرامام

مناقصه‌ی شماره‌ی م ن/۹۱/۱۱۷، شرکت آب نیرو بندر امام:
مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی بصورت EPCC // احداث خط لوله “۲۰ انتقال گاز سبک (LEAN GAS) بطول حدود ۱۷ کیلومتر // مبلغ و نوع سپرده: سه میلیاردو دویست و پنجاه و سه میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
مناقصه‌ی شماره‌ی ت م ن/۹۱/۹۸، شرکت آب نیرو بندر امام:
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی // ساخت لوله های”۲۰ و” ۸ و” ۴ و “۲ فولادی در متراژ و ضخامت های مختلف با استانداردهای API5L-Z60 و API5L-X42 و API5L-Gr-B با تاییدیه شرکت ملی گاز ایران جهت پروژه احداث خط لوله انتقال گاز بطول حدود ۱۷ کیلومتر // مبلغ و نوع سپرده: چهارمیلیاردوچهارصدوچهل وپنج میلیون و ششصدو چهل هزار ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تلفن تماس: ۲۳۷۵ – ۰۶۵۲۲۵۵
۱- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : درخواست کتبی با قید شماره و موضوع مناقصه ضمن معرفی نماینده
۲- ارائه تصویرگواهی رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بهمراه فیش واریز مبلغ پانصد هزار ریال بحساب شماره ۱۰۰۳۰۴۵۶۸۰ بانک تجارت شعبه مجتمع پتروشیمی بندر امام جهت خرید اسناد مناقصه ردیف ۱٫
۳- مهلت، زمان و نشانی مراجعه جهت دریافت اسناد: تا ۵ روز کاری پس از انتشار نوبت دوم این آگهی(به فاصله ۲۴ ساعت پس از انتشار نوبت اول)، از ساعت ۳۰ : ۰۸ لغایت ۱۶ ، در استان خوزستان- بندرامام خمینی- مجتمع پتروشیمی بندرامام- ساختمان دفتر مرکزی- اتاق ۱۱۵٫
۴- مهلت، زمان و نشانی تحویل پاکت مدارک استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت : تا ۱۴ روز کاری پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه و تا ساعت ۱۶ و به نشانی مندرج در بند ۲ این آگهی.
این آگهی در سایت www.shana.ir و www.bipc.org قابل مشاهده می باشد.
روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

آگهی مناقصه عمومی شماره ۴۵/م/۹۱ پتروشیمی امیر کبیر

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد تامین خودروهای استیجاری ( سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان ) مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر این آگهی نسبت به تحویل مدارکی از قبیل اساسنامه ، آگهی تاسیس و تغییرات ، کپی قراردادهای مشابه منعقد شده ، لیست نیروی انسانی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسان ) به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست ماشین آلات و تجهیزات تحت تملک ، اظهار نامه مالیاتی پنج سال آخر شرکت و مجوز فعالیت مرتبط و غیره به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-شرکت پتروشیمی امیرکبیر –ساختمان اداری – طبقه دوم اقدام نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
آخرین مهلت تحویل رزومه ها روز پنجشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۲۴ می باشد . بدیهی است به رزومه های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۴۱۳۸-۰۶۵۲۲۶ تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی پتروشیمی امیر کبیر

مناقصه عمومی ۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۵۲-۲۵۱ پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد موارد زیر (مربوط به فازII این شرکت) واقع در آدرس زیر را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. مختصری از شرح کار در تارنمای www.KRNPC.com درج شده است.
محل تحویل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ـ سایت ۲ـ شرکت پتروشیمی کارون- دفتر امور حقوقی و پیمانها
تلفن: ۲۲۰۴۹یا ۲۲۰۱۵-۰۶۵۲۲۶
زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴/۱۲/۹۱ لغایت ۱۶/۱۲/۹۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۶
قیمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ریال
الف: کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.
ب: هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
ج: پیمانکاردرخرید یک و یا چند مورد مناقصه بصورت منفک مختار می باشد.
د: موارد مورد مناقصه :
MN-15/251 ، خرید ولو های کربن استیل و استنلس استیل ، نوبت دوم

MN-15/252 ، خرید کمبود لوله و اتصالات ، نوبت دوم

MN-15/257 ، مناقصه تأمین وخریدتجهیزات آزمایشگاهی(اسپکتروسکوپی وکروماتوگرافی) ، نوبت دوم

MN-15/258 ، مناقصه تأمین وخریدتجهیزات آزمایشگاهی(الکتروشیمی) ، نوبت دوم
MN-15/259 ، مناقصه تأمین وخریدتجهیزات آزمایشگاهی(شیشه آلات) ، نوبت دوم

روابط عمومی پتروشیمی کارون